ماهنامه فرهنگي, اجتماعي, هنري, خانوادگي سروش بانوان – سال اول- شماره 3 – مهر 1379