ماهنامه فرهنگ و سينما – سال سيزدهم شماره 128 – مهرماه 1381