مجله سروش – سال سيزدهم – شماره 560 – شنبه 8 تير 1370