مجله سروش – سال سيزدهم – شماره 565 – شنبه 19 مرداد 1370