نشريه جهاني خبري, تحليلي, آموزشي – هنر پارسي (سال اول شماره هفت – فروردين و ارديبهشت 1385)